Βιβλιογραφία
Boas, G. The Philosophical Review. 1948.
Bobonich, C. Plato’s Utopia Recast. His Later Ethics and Politics. Oxford, 2002.
Bobonich, C. ed. Plato's Laws:A Critical Guide. , Cambridge, 2010.
Bonazzi, M. , Helmig, C. eds. Platonic Stoicism – Stoic Platonism . Leuven 2007, 2007.
Bostock, D. "The Interpretation of Plato’sCrito’." Phronesis 35 (1990)
Bostock, D. Plato's Phaedo. Oxford, 1986.
Bouffartigue, J. L’empereur Julien et la culture de son temps. Paris, 1992.
Bougerol, J.G. Introduction à l'étude de saint Bonaventure2. Paris, 1988.
Bowersock, G.W. Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Αθήνα, 1996.
Boyancé, P. REG. 1963.
Boyancé, P. Actes Congrès Budé. 1953.
Brandwood, L. The Chronology of Plato's Dialogues. Καίμπριτζ, 1990.
Bremer, D. "Platonisches, Antiplatonisches. Aspekte der Platon-Rezeption in Nietzsches Versuch einer Wiederherstellung des frühgriechischen Daseinsverständnisses." Nietzsche-Studien 8 (1979)
Brisson, L, Platon, Lettres. Παρίσι, 1987.
Brisson, L. ANRW ΙΙ 36.2. 1987.
Brisson, L. Porphyre, La vie de Plotin. Paris, 1982.
Brisson, L. Plato the Myth Maker. Chicago, 1999.
Brisson, L., Dillon, J. eds. Plato's Philebus. Symposium Platonicum VIII. Academia Verlag, 2010.
Brittain, Ch. Philo of Larissa. Oxford, 2001.
Brittain, ChZalta, E.N ed. . The Stanford Encyclopedia of Philosophy URL = .. 2008 .
Broadie, S. Nature and Divinity in Plato's Timaeus. Καίμπριτζ, 2012.
Brock, S. "Syriac Translations of Greek Popular Philosophy." Bruns, P. ed. Von Athen nach Bagdad: Zur Rezeption griechischer Philosophie von der Spätantike bis zum Islam. 2003.
Brock, SThompson, R., Mathews, T., Garsoïan, N. eds. . East of Byzantium: Syria and Armenia in the Formative Period. 1982.
Brockmann, C. Die handschriftliche Überlieferung von Platons Symposion. Wiesbaden, 1992.
Brunschwig, J. "The Stoic theory of the supreme genus and Platonic ontology." Brunschwig, J. ed. Papers in Hellenistic Philosophy. Cambridge, 1994.
Bubner, R, Das älteste Systemprogramm. Studien zur Frühgeschichte des deutschen Idealismus. Hegel-Tage Villigst 1969. Bonn, 1973.

από 45
Πήγαινε στη σελίδα
Βυζαντινά σχόλια στον Πλάτωνα

Βυζαντινά σχόλια στον Πλάτωνα

Στη βυζαντινή περίοδο (7ος-15ος αι.) τα πλατωνικά και...

Η πλατωνική θεωρία των Ιδεών

Η πλατωνική θεωρία των Ιδεών

Ο πυρήνας της πλατωνικής θεωρίας των Iδεών είναι ότι πέρα...

Γραφή και προφορικότητα στον Πλάτωνα

Γραφή και προφορικότητα στον Πλάτωνα

Ενώ ο Πλάτων θεωρείται δικαίως προικισμένος τεχνίτης της...

Γερμανικός ιδεαλισμός, εγελιανή διαλεκτική και Πλάτων

Γερμανικός ιδεαλισμός, εγελιανή διαλεκτική και Πλάτων

Ο γερμανικός ιδεαλισμός ανακαλύπτει εκ νέου την πλατωνική...