Βιβλιογραφία
Barbanti, M. P. Origene di Alessandria. Tra Platonismo e sacra scrittura. Catania, 2003.
Barker, A. The Science of Harmonics in Classical Greece. Καίμπριτζ, 2007.
Barnes, J., Calzolari, V. eds. L’œuvre de David l’Invincible et la transmission de la pensée grecque dans la tradition arménienne et syriaque . Leiden, 2009.
Barnes, J., Schofield, M., Sorabji, R. eds. Articles on Aristotle Vol 1-3,. Λονδίνο, 1975-1979.
Beatrice, P.F. "Quosdam Platonicorum Libros: The Platonic Reading of Augustine in Milan.." Vigiliae Christianae 43 (1989)
Bees, N.A. Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher. 1923.
Beierwaltes, W, Eriugena. Studien zu seinen Quellen . Heidelberg, 1980.
Beierwaltes, W. Platonismus im Christentum. Frankfurt, 2014.
Benacerraf, P. The Journal of Philosophy. 1973.
Benakis, LO' Meara, D. J. ed. . Neoplatonism and Christian Thought. Albany, 1982.
Benedetto, R., Duke, J.O. eds. The New Westminster Dictiona¬ry of Church History: The early, medieval, and Reformation eras . Westminster, 2008.
Bengtson, H. Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, από τις απαρχές μέχρι τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αθήνα, 1991.
Benitez, E. "Laches." Press, G. ed. The Continuum Companion to Plato. Continuum International Publishing Group, 2012.
Bernard, AGerson, L.P. ed. . The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity 2. Cambridge University Press, 2010.
Bertolacci, Α. The Reception of Aristotle's Metaphysics in Avicenna's Kitab al-Sifa'. A Milestone of Western Metaphysical Thought. Leiden, 2006.
Betegh, G. "Cosmological ethics in the Timaeus and early Stoicism." Oxford Studies in Ancient Philosophy 24 (2003)
Bielmeier, A. Die neuplatonische Phaidrosinterpretation. Ihr Werdegang und ihre Eigenart. Paderborn, 1930.
Billot, M.F. "Antistheneet les Cynosargesdans l’Athenes des V et IV siecles." Actes du Coll. Intern. sur le Cynisme ancient et sesprolengements Paris (1993)
Billot, M.F. "Les Cynosarges. Antiochos et les tanneurs, questions de topographie." BCH 116 (1992)
Black, C. Pico's Heptaplus and Biblical Hermeneutics. Leiden, 2006.
Blank, DZalta, E.N ed. . The Stanford Encyclopedia of Philosophy URL = http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/ammonius/. Stanford, 2012.
Blumenthal, H. J. Illinois Classical Studies. 1993.
Blumenthal, H. J. Plotinus' Psychology. Χάγη, 1971.
Blumenthal, H. J., Clark, E.G, The Divine Iamblichus: Philosopher and Man of Gods. Bristol, 1993 .
Boardman, J, Ελληνική Πλαστική. Ύστερη Κλασική Περίοδος. Αθήνα, 1999.
Boas, G. The Philosophical Review. 1948.

από 45
Πήγαινε στη σελίδα
Mullā Sadrā

Mullā Sadrā

Ιρανός φιλόσοφος (περ.1571–1636), από τους...

Tο «σωκρατικό πρόβλημα»

Tο «σωκρατικό πρόβλημα»

Με τον όρο «σωκρατικό πρόβλημα» περιγράφουμε τη...

7η επιστολή

7η επιστολή

Η μόνη από τις πλατωνικές επιστολές που θεωρείται, από τους...

Ο Περικλής και ο κύκλος του

Ο Περικλής και ο κύκλος του

Ο Περικλής δέσποσε στην πολιτική ζωή της Αθήνας για...