Βιβλιογραφία
Χρήστου, Π. ed. Ιουστίνος, Ἀπολογία (Α΄ και Β΄), Διάλογος πρὸς Τρύφωνα, Λόγος περὶ ἀναστάσεως: Άπαντα τα έργα. Θεσσαλονίκη, 1985.
Ψυχοπαίδης, Κ. Ο φιλόσοφος, ο πολιτικός και ο τύραννος. Αθήνα, 1990.
δοκιμαστική μονογραφία. .
Ἔλεγχοι τῶν κατὰ Πλάτωνος βλασφημιῶν (In calumniatorem Platonis). .
Ἔλεγχοι τῶν κατὰ Πλάτωνος βλασφημιῶν /In calumniatorem Platonis [1469]. Paderborn, 1927.

από 45
Πήγαινε στη σελίδα
H περίπτωση της Υπατίας

H περίπτωση της Υπατίας

Φιλόσοφος, μαθηματικός και αστρονόμος η οποία άκμασε περί...

Φίληβος

Φίληβος

Διάλογος της ύστερης συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα....

Νεότερες εκδόσεις του πλατωνικού έργου

Νεότερες εκδόσεις του πλατωνικού έργου

Στοιχεία της κριτικής πρόσληψης και διάδοσης των πλατωνικών...

Σοφιστική Κίνηση

Σοφιστική Κίνηση

Οι Σοφιστές κυριαρχούν στο προσκήνιο της πνευματικής ζωής...