Ακαδημία Πλάτωνος: ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΙ (2012-2015)

 

 

Η δράση «Διάλογοι» απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα και αποσκοπεί στην σύνδεση των Iδεών του Πλάτωνα με πλήθος μαθημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Tο πρόγραμμα «Διάλογοι» απoτελείται από σύνολο εκπαιδευτικών δράσεων, σκοπός των οποίων είναι η εξοικείωση των μαθητών με το αξιακό απόθεμα που σχετίζεται με την Ακαδημία της Αρχαίας Αθήνας. Τούτο αφορά τις έννοιες του διαλόγου, της επιχειρηματολογίας, της κριτικής σκέψης, της δόμησης ταυτότητας μέσω της συμμετοχής και της πολιτισμικής μνήμης.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ως φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει την εκπαίδευση εκπαιδευτικών των δύο πρώτων βαθμίδων σε μεθόδους και εργαλεία αξιοποίησης του πλατωνικού έργου και της τοπικής ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ξάνθης την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 για τους καθηγητές Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου για τους δασκάλους Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης.


Επιμορφωτική διημερίδα για καθηγητές και δασκάλους που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» για τη δράση «Διάλογοι» 2013-2014

Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος η επιμόρφωση εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς την Τρίτη 18 Νοεμβρίου για τους καθηγητές Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου για τους δασκάλους Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης.

Στην περιφέρεια Ηπείρου η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου για τους καθηγητές Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου για τους δασκάλους Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα των επιμορφώσεων (ώρα, τόπος διεξαγωγής και περιεχόμενο διαλέξεων) θα αναρτηθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου.

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για την κάθε περιφέρεια είναι οι εξής:

Η επιλογή των σχολείων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.


Επιμορφωτική διημερίδα για καθηγητές και δασκάλους που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο για τη δράση «Διάλογοι» 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αποστείλει στις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετική εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 143539/Γ2/10-09-2014) με την οποία ενημερώνει σχετικά με τη δράση «Διάλογοι».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το ΙΜΕ στο τηλέφωνο 212-2548216 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dialogoi@ime.gr, αναφέροντας τη δράση «Διάλογοι», το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά τους καθώς και το σχολείο στο οποίο υπηρετούν.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην δράση θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dialogoi@ime.gr συμπληρώνοντας την ακόλουθη αίτηση:


Το έργο «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2015).