«Ακαδημία Πλάτωνος»

Συνοπτική περιγραφή έργου

 

Τα έργα «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών» και «Ακαδημία Πλάτωνος – η Πολιτεία και ο Πολίτης», τα οποία πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, υλοποιούνται από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία - Α.Μ.Κ.Ε. της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Ωνάσης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, αποσκοπούν:

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

ΔΙΑΛΟΓΟΙ, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ, για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών, για μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για το ευρύ κοινό.

ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ, για τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου –με ψηφιακό υλικό για τον Πλάτωνα– ερευνητικών εργασιών, διατριβών, βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας, επιλεγμένης και σχολιασμένης δικτυογραφίας, για τη σύνδεση με άλλα αποθετήρια και βάσεις Πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων κτλ.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, όπου προβλέπεται η διοργάνωση Θερινού σχολείου για ξενόγλωσσους πτυχιούχους, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και ερευνητές.

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, για την ανάπτυξη πληροφορίας για σημεία ενδιαφέροντος στην Ακαδημία Πλάτωνος, την περιοχή της αλλά και ολόκληρη την πόλη των Αθηνών∙

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑ, για την ανάπτυξη μίας μόνιμης διαδραστικής πολυμεσικής έκθεσης στην περιοχή.Εκτός από τις ανωτέρω δράσεις, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού θα υλοποιήσει μία σειρά οριζοντίων ενεργειών για την προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του στο ευρύ κοινό.

 


Τα έργα «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ» και «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ –
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2015).